پناهگاهی پر از آه و افسوس

اصفهان- ایرنا- کنار پنجره روی تخت اتاقش مضطرب و منتظر به آسمان نگاه می کرد، در پناهگاه سکوت و غم می اندیشید که چه شد سیلاب کدورتهای روابط خانوادگی سفره رنگین زندگیش را غمگین ساخت و او را به این خانه کشاند، بعد از سلامم، سفره دلش را برای من باز کرد ...مطالب مرتبط

پناهگاهی پر از آه و افسوس

اصفهان- ایرنا- کنار پنجره روی تخت اتاقش مضطرب و منتظر به آسمان نگاه می کرد، در پناهگاه سکوت و غم می اندیشید که چه شد سیلاب کدورتهای روابط خانوادگی سفره رنگین زندگیش را غمگین ساخت و او را به این خانه کشاند، بعد از سلامم، سفره دلش را برای من باز کرد ...

پناهگاهی پر از آه و افسوس

اصفهان- ایرنا- کنار پنجره روی تخت اتاقش مضطرب و منتظر به آسمان نگاه می کرد، در پناهگاه سکوت و غم می اندیشید که چه شد سیلاب کدورتهای روابط خانوادگی سفره رنگین زندگیش را غمگین ساخت و او را به این خانه کشاند، بعد از سلامم، سفره دلش را برای من باز کرد ...