سیل خاطراتمان را هم با خود برد

عکس، پول، طلا، مدارک یا حتی یک اسباب بازی کوچک که برایشان یک دنیا ارزش داشت و سیل به ‏هیچکدام از اینها رحم نکرد. همه را با خود برد و فقط جان ساکنان را نگرفت. ‏مطالب مرتبط

سیل خاطراتمان را هم با خود برد

عکس، پول، طلا، مدارک یا حتی یک اسباب بازی کوچک که برایشان یک دنیا ارزش داشت و سیل به ‏هیچکدام از اینها رحم نکرد. همه را با خود برد و فقط جان ساکنان را نگرفت. ‏