تریلر جدید Marvel Ultimate Alliance 3 با محوریت ولورین
    تریلر جدید Marvel Ultimate Alliance 3 با محوریت هاوک آی
    تریلر جدید Marvel Ultimate Alliance 3 با محوریت باس فایت الکترو و ونوم