ارائه خدمات به بیماران هموفیلی کاهش نداشته است
    چگونگی ارایه خدمت بیمه سلامت به بیماران هموفیلی
    بیماران هموفیلی پول دارو نمی دهند/ارائه خدمات بر اساس بسته ابلاغی
    9 درصد از تولید ناخالص ملی صرف خدمات سلامت می شود