تشكیل یک كمیته در كمیته ملی المپیک برای بازیهای ٢٠٢٠
    زاهدی تا تصمیم نهایی كمیته انضباطی در اختیار باشگاه قرار گرفت