طرح هجرت سه در مدارس بخش مركزی شهرستان زابل آغاز شد
    احداث مجتمع مسکونی معلولان در زابل
    ارسال 300 به جشنواره عكس "فوتبال و زندگی"